• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
Przyszłe konflikty zbrojne : trzecia wojna światowa delta : studia i materiały : praca zbiorowa
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 2
Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
 
Akademia Sztuki Wojennej
Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
Detecting fake news on social media
Cyber laws of the United Arab Emirates
security of critical infrastructures : risk, resilience and defense
Brak okładki
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Wybory prezydenckie w Rosji w 2018 roku w świetle niemieckiej opinii publicznej
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Strategia obronna Polski przełomu wieków [20-21]
Brak okładki
Zbiór kluczowych prezentacji przedstawionych podczas 73. Posiedzenia Grupy Roboczej NATO ds. Szkolenia Indywidualnego i Rozwoju Edukacyjnego (NATO Training Group Working Group on Individual Training and Education Developments - NT WG IT & ED), Hamburg, Niemcy, 19-24 kwietnia 2009 r
Brak okładki
Wybrane problemy zasadniczych zmian w systemie obrony przeciwchemicznej po wstąpieniu do NATO
Brak okładki
System kierowania zabezpieczeniem logistycznym komponentu wojsk lądowych w operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Ocenianie pracownikow na przykładzie firmy Delta Contact Sp. z o.o. : praca licencjacka
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań przez wojska desantu morskiego w ramach kombinowanej operacji desantowej : (skrypt)
Brak okładki
Potrzeby i możliwości zaopatrywania wojsk OPL w rakiety i amunicję w operacji : kryptonim "ZAPLOT"
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie rozpoznania w operacji zaczepnej frontu : skrypt
Brak okładki
Jednolita metodologia obliczania jakościowego stosunku sił do celów planowania operacyjno-taktycznego i rozwojowego Sił Zbrojnych PRL. Część 1
Brak okładki
Informator dla kandydatów na studia dyplomowe w Akademii Sztabu Generalnego WP
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store