• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX wieku : lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe
Bankructwo polskiej inteligencji
Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949
Zmieniający się świat a globalizacja
Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej : perspektywa narodowa i międzynarodowa / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek, Olivér Baloch
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Brak okładki
Program kursu podyplomowego obrony cywilnej
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Zakres decydowania i treść pracy wysuniętego stanowiska dowodzenia (WSD) dywizji lotnictwa szturmowo-rozpoznawczego (DLSzR) podczas wsparcia armii ogólnowojskowej (APanc) : (skrypt)
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie punktu kierowania systemem łączności armii w operacji zaczepnej : referat : praca dyplomowa
Brak okładki
Obrona terytorium kraju : terminy, struktury organizacyjne, warianty rozwiązań
Brak okładki
Treści kształcenia jako główny determinant unowocześnienia systemu dydaktyczno-wychowawczego ASG WP : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Walka powietrzna pomiędzy samolotami MIG-23MF a F-4E, F-15A, F-16A : skrypt
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2002
Brak okładki
Materiały pomocnicze do ćwiczeń nr 307/S i 308/S
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne w organizacjach [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Kierunki zmian w Siłach Zbrojnych RP : wykład dla komendy i studentów Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 10.03.1993 r. : film szkoleniowy
Brak okładki
Wpływ warunków środowiska walki na kierowanie ruchem wojsk
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Cyber operations and international law
Brak okładki
Cyber security essentials
Brak okładki
Strategic implications of hybrid war : a theory of victory
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
Brzydka prawda : kulisy walki Facebooka o dominację
Brak okładki
Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji : prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)